Bổn mạng tháng DonBosco

Bên dưới là vài hình ảnh về ngày bổn mạng thánh Donbosco của trường giáo lý việt ngữ Donbosco, Springfield, MO

Categories